Desenvolupa les seves capacitats

Alta capacitat intel·lectual

En SÁPIENS oferim un espai per a nens, nenes adolescents i joves que poden presenten unes característiques intel·lectuals i aptitudinals superiors al grup d’iguals Persones que mostren un estil i una velocitat o ritme d’aprenentatge més ràpid, però també amb una personalitat i sensibilitat peculiar, amb unes habilitats que definim  com a  “Soft Skills” i que tindrien a veure amb la tenacitat, la perseverança o la mentalitat per a resoldre problemes.

Les persones amb Alta Capacitat, poden destacar en totes les àrees intel·lectuals i estaríem parlant d’una sobredotació, o poden destacar en una o diverses àrees del coneixement, parlaríem llavors de talents.

Aquestes persones per a aconseguir el seu ple desenvolupament personal necessiten una educació adaptada, d’acord amb el seu perfil.

Tot i que cada persona amb alta capacitat intel·lectual, és diferent, hi ha alguns trets comuns que són:

  • Aprenentatge ràpid
  • Precocitat en fites evolutives
  • Pensament crític i analític
  • Pensament divergent i original .
  • Respostes i preguntes fora del corrent
  • Hipersensibilitat emocional
  • Curiositat i interessos variats
  • Elevat sentit de justícia i la moralitat.

Com treballem?

En Sàpiens tenim un equip especialitzat que us guia per a avaluar , conèixer i entendre el que significa l’alta capacitat, com tractar-la i orientar-vos tant a nivell personal, familiar i acadèmic.

1

Avaluació diagnòstica en Altes Capacitats

En Sàpiens oferim un diagnòstic diferencial basat en l'evidència científica. La importància d'aquesta identificació és clau per a evidenciar unes necessitats bàsiques i així buscar una intervenció adequada a nivell personal, familiar i acadèmic.

En Sàpiens oferim una avaluació , des d'una perspectiva multidimensional , que permeti reconèixer les necessitats específiques i l'adequada atenció educativa.

Amb l'objectiu d'obtenir un perfil de manera global i definir les Altes Capacitats des d'una perspectiva multidimensional, realitzem un procés d'avaluació en la qual:

Recollim les dades en una entrevista en profunditat amb la família (dades relatives a la història personal, familiar i escolar)
Observem i recopilem la informació aportada de la pròpia persona en una sessió de valoració juntament amb l'estil de resposta observada en les tasques administrades.
Recopilem la informació aportada pel centre educatiu
Avaluació psicomètrica de les capacitats intel·lectuals generals
Avaluació psicomètrica de les aptituds cognitives específiques
Avaluació psicomètrica de la creativitat
Avaluació psicomètrica de la personalitat i adaptació
Avaluació psicomètrica d'àrees potencialment rellevants en cas que es consideri rellevants

Avaluació i orientació

Amb tota aquesta informació  elaborem un informe d’avaluació diagnòstica en els quals consten els resultats i la interpretació d’aquest, juntament amb unes orientacions personals , familiars i educatives personalitzades.

T’acompanyem en les primeres reaccions després del diagnòstic , així com el procés posterior, aportant de forma individualitzada l’orientació necessària per a fer front als reptes emocionals i de creixement que pot suposar per a la pròpia persona, per a la família i per al col·legi.

2

La nostra intervenció va dirigida tant als nens i nenes , a les famílies i als col·legis

Orientació i assessorament a nivell personal, familiar i escolar

Suport psicoterapèutic especialitzat

En cas que així es requereixi ja que l'Alta Capacitat pot conviure amb diferents trastorns del neurodesenvolupament com per exemple el trastorn per dèficit d'atenció (TDAH), el trastorn de l'espectre autista (TEA) o dificultats d'aprenentatge (dislèxia, discalcúlia, etc)

Oferim un servei especialitzat de formació i assessorament a les escoles
Programa SAPIENS TALENT. Programa dirigit a nens de 5 a 12 anys prèviament avaluats en Alta Capacitat.

Programa d'enriquiment i acompanyament a les Altes Capacitats Intel·lectuals on es combinen sessions específiques per a afavorir el desenvolupament cognitiu (àrea espacial, creativitat , matemàtiques , verbal) amb sessions d'acompanyament socioemocional ( habilitats socials, gestió emocional, promoció de l'autoestima, resolució de problemes, enfrontament de pors i preocupacions)

S'ofereix 1 vegada al mes tallers específics d'enriquiment, de temes concrets de ciència, de matemàtiques, d'art.